Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Thông báo kèm theo: Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 01 năm 2019.pdf