Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Xin ý kiến về Quy hoạch báo cáo giữa kỳ tuyến Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
- Công văn1161/CĐSVN-KHĐT!
-Toàn văn báo cáo!
- Bản đồ hướng tuyến!