Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Kế hoạch tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX

Tải về