Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão

Thực hiện kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019, vừa qua, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra nghiệp vụ công tác tư pháp tại Ủy ban nhân dân các xã Chiến Thắng, Mỹ Đức, Trường Thành và Trường Thọ, huyện An Lão.


Tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra có lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện; lãnh đạo UBND xã; đại diện lãnh đạo các ban, ngành và công chức Tư pháp - hộ tịch của các đơn vị được kiểm tra.


Kết quả kiểm tra, các đơn vị đã ban hành đầy đủ kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt công tác tư pháp năm 2019 tại địa phương như: Kế hoạch về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch về công tác bồi thường nhà nước; …Trong kỳ báo cáo, các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện 3.306 việc hộ tịch và 58.388 việc chứng thực.


Việc triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin được thực hiện khá tốt, các địa phương đều đã ban hành Quy chế tiếp cận thông tin triển khai thi hành Luật và xác định rõ trách nhiệm và đưa ra quy chế, phương thức tiếp cận thông tin. Công tác kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật tại các đơn vị được thực hiện thường xuyên.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra đã trao đổi, hướng dẫn để kịp thời giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác tư pháp tại địa phương./.