Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh

Fansipan Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng

Ngày 07/10/2019, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã ký Thông báo số 1565/TB-STP về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam-chi nhánh Hải Phòng. Theo đó, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động số 12/TP-ĐKHĐ đối với Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng có trụ sở tại số 72 đường Hùng Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng do đấu giá viên Thái Văn Hạnh làm Trưởng Chi nhánh.

Theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng xin thông báo đến các cơ quan, tổ chức hữu quan để phục vụ quản lý và liên hệ công tác.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 1565/TB-STP ngày 07/10/2019 của Sở Tư pháp và bản chụp Giấy đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng./.