Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Công văn về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2019

Thực hiện Công văn số 4301/BTP-VP ngày 31/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020; báo cáo thống kê năm 2019 theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Để kịp thời tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tư pháp theo đúng thời gian quy định, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp quận, huyện thực hiện các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết:

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020 theo Đề cương và biểu mẫu gửi kèm gồm:

- Đề cương báo cáo;

- Biểu số 02, 03 về công tác tổ chức, cán bộ.

2. Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP:

Phòng Tư pháp các quận, huyện thực hiện 09 biểu mẫu thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP, gồm các biểu mẫu số: 01b, 04a, 05b, 09b, 10b, 11c, 13b, 17b, 22b.

3. Thời hạn thống kê, báo cáo:

3.1. Báo cáo tổng kết:

Để kịp thời chuẩn bị nội dung phục vụ tổng kết năm 2019 của Bộ Tư pháp, đề nghị các Phòng Tư pháp gửi báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 13/11/2019.

3.2. Báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP

- Thời hạn chốt số liệu thống kê báo cáo: Số liệu thực tế được lấy từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/10/2019.

- Báo cáo thống kê xin gửi về Sở Tư pháp trước ngày 18/11/2019, bản điện tử gửi về email: maithihanh@haiphong.gov.vn.

Toàn văn Thông tư số 03/2019/TT-BTP và các Phụ lục, hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Thông tư đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (trang thông tin thống kê Ngành) và Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp.

 Đề nghị đồng chí Trưởng Phòng Tư pháp các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nội dung, thời hạn gửi báo cáo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Văn phòng Sở Tư pháp qua số điện thoại 02253.846.314.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 1730/GM-STP ngày 05/11/2019 của Sở Tư pháp;

- Đề cương báo cáo và Biểu số 02, 03 về công tác tổ chức, cán bộ./.