Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả xét tuyển viên chức giáo viên trung học cơ sở, giáo viên tiểu học năm 2019