Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2019
Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạnh xét tuyển

Chi tiết xem tại đây