Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Thông báo thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2