Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 của Ngành Xây dựng.

Download/Tải về : 107 kh.signed.pdf