Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
I. CÁC LUẬT
1. Luật Giáo dục
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-giao-duc-2019-367665.aspx
2. Luật Kiến trúc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Kien-truc-2019-384114.aspx
3. Luật Quản lý thuế
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx
4. Luật Đầu tư công 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2019-362113.aspx
5. Luật thi hành án hình sự
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Thi-hanh-an-hinh-su-2019-387991.aspx
6. Luật phòng chống tác hại của rượu, bia
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-Phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-336620.aspx
7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, luật sở hữu trí tuệ
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2019-410871.aspx
II. CÁC NGHỊ QUYẾT 
1. Nghị quyết ra nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương mại tập thể
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-80-2019-QH14-gia-nhap-Cong-uoc-98-ap-dung-nguyen-tac-quyen-to-chuc-va-thuong-luong-417672.aspx
2. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-78-2019-QH14-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-417670.aspx
3. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-37-2017-QH14-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-2015-353830.aspx
4. Nghị quyết bổ sung một số điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc Hội về thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Nghi-quyet-75-2019-QH14-thi-hanh-Luat-To-chuc-Toa-an-nhan-dan-417669.aspx
5. Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-quyet-82-2019-QH14-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-quy-hoach-418457.aspx
6. Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-76-2019-QH14-ve-Chuong-trinh-giam-sat-cua-Quoc-hoi-417674.aspx
7. Nghị quyết thành lập đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em"
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-81-2019-QH14-thanh-lap-Doan-giam-sat-ve-phong-chong-xam-hai-tre-em-418573.aspx
8.Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-79-2019-QH14-de-nghi-bo-nhiem-Tham-phan-Toa-an-nhan-dan-toi-cao-418881.aspx
9. Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-84-2019-QH14-ve-ky-hop-thu-7-Quoc-hoi-khoa-XIV-417676.aspx