Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
1. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-2018-337064.aspx
2. Luật Công an nhân dân 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Cong-an-nhan-dan-384487.aspx
3. Luật Đặc xá
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Dac-xa-2018-373731.aspx
4. Luật Chăn nuôi
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Chan-nuoi-2018-353242.aspx
5. Luật Trồng trọt
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Trong-trot-2018-336355.aspx
6. Luật Cảnh sát biển Việt Nam 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Canh-sat-bien-Viet-Nam-2018-329798.aspx
7. Luật phòng, chống tham nhũng
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Phong-chong-tham-nhung-322049.aspx
8. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-Giao-duc-dai-hoc-sua-doi-388254.aspx
9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-sua-doi-cac-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-2018-390511.aspx