Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Thong bao phan cong nhiem vu ( thang 10 nam 2019 ).doc