Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-520-QD-BTP-2019-Ke-hoach-Bo-Tu-phap-Tuyen-truyen-pho-bien-Cong-uoc-chong-tra-tan-408784.aspx