Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Lịch công tác của Quận uỷ, HĐND, UBND quận từ ngày 11/11/2019 đến 17/11/2019