Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên trung học cơ sở, giáo viên tiểu học năm 2019

Thông báo công nhận và Quyết định phê duyêt kết quả trúng tuyển viên chức giáo viên trung học cơ sở, giáo viên tiểu học năm 2019

Tải về Mẫu Sơ yếu lý lịch