Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Tải về tại đây: 96-PCTT.signed.pdf