Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2020


Báo số 295 về 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2020.signed.pdf