Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
cho các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, các xã, thị trấn

Quyết định số 3256 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, các xã, thị trấn .pdf