Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
TNMT 555-QD-CT.signed.pdf