Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Xây dựng-621-QD-CT.signed.pdf