Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
LĨNH VỰC THANH TRA.signed.pdf