Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Du lịch 569-QD-CT.signed.pdf