Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
QUY_CHE_HOAT_DONG_MOT_CUA_THEO_ND_61_CP_(2019)_da_duyet.doc