Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất khu Chuyên Gia, thôn 1 và khu cửa ông Viên, thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên

Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Chuyên Gia, thôn 1 và khu cửa ông Viên, thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Cụ thể như sau:

1. Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

STT

Ký hiệu lô đất

 Diện tích (m2)

 Giá đất cụ thể (đ/m2)

 Giá khởi điểm (đ/lô)

 Bước giá (đ/m2)

Tiền đặt trước (đ/lô)

Tiền mua hồ sơ (đ/hs)

I

Khu Chuyên Gia, thôn 1, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên

1

Lô 1

306,1

6.100.000

1.867.210.000

100.000

150.000.000

500.000

2

Lô 2

297,0

5.550.000

1.648.350.000

100.000

150.000.000

500.000

3

Lô 3

291,0

5.550.000

1.615.050.000

100.000

150.000.000

500.000

II

Khu cửa ông Viên, thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên

1

Lô 1

210,3

5.210.000

1.095.663.000

100.000

150.000.000

500.000

2

Lô 2

203,2

6.910.000

1.404.112.000

100.000

150.000.000

500.000

3

Lô 3

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

4

Lô 4

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

5

Lô 5

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

6

Lô 6

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

7

Lô 7

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

8

Lô 8

118,0

7.240.000

854.320.000

100.000

150.000.000

500.000

9

Lô 9

279,7

5.050.000

1.412.485.000

100.000

150.000.000

500.000

10

Lô 10

209,1

5.320.000

1.112.412.000

100.000

150.000.000

500.000

11

Lô 11

157,9

5.550.000

876.345.000

100.000

150.000.000

500.000

12

Lô 12

159,4

5.550.000

884.670.000

100.000

150.000.000

500.000

13

Lô 13

225,8

7.060.000

1.594.148.000

100.000

150.000.000

500.000

14

Lô 14

218,2

7.060.000

1.540.492.000

100.000

150.000.000

500.000

15

Lô 15

118,0

7.240.000

854.320.000

100.000

150.000.000

500.000

16

Lô 16

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

17

Lô 17

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

18

Lô 18

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

19

Lô 19

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

20

Lô 20

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

21

Lô 21

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

22

Lô 22

120,0

6.580.000

789.600.000

100.000

150.000.000

500.000

23

Lô 23

117,6

7.240.000

851.424.000

100.000

150.000.000

500.000

2. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, có đủ điều kiện theo quy định.

- Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất.

3. Hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm có:

- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất;

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Phiếu trả giá;

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá;

- Quy chế đấu giá;

- Quyết định số 5806/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở, nhà nước không đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: khu Chuyên Gia, thôn 1 và khu cửa ông Viên, thôn 4, xã Đông Sơn.

- Phương án đấu giá quyền sử dụng đất;

- Bản đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500;

4. Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại điểm 6 Thông báo này. Hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu);

- Giấy chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu (bản sao có chứng thực).

- Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực).

5. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

6. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/10/2019 đến 16 giờ 00 ngày 15/11/2019 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày 06/11/2019 (trong giờ hành chính).

8. Thời gian nộp tiền đặt trước và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 13/11/2019 đến 16 giờ 00 ngày 15/11/2019 (trong giờ hành chính).

9. Địa điểm bán hồ sơ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3916589.

- Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; ĐT: (0225) 3822476.

10. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 18/11/2019 tại trụ sở UBND xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng./.