Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Thông báo xét tuyển viên chức năm 2019