Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Trung tâm DS-KHHGĐ huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả
thực hiện công tác Dân số năm 2019 trên địa bàn các xã, thị trấn

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2019, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác Dân số năm 2019 tại 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Nội dung kiểm tra đánh giá bao gồm: công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; công tác tham mưu đề xuất, công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể; xây dựng kế hoạch hoạt động công tác dân số; công tác thống kê quản lý dân số; công tác đáp ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình; công tác tiếp thị và xã hội hóa phương tiện tránh thai; công tác thông tin giáo dục truyền thông; hoạt động các mô hình đề án về dân số.
Qua kiểm tra đánh giá việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân số tại các xã, thị trấn cho thấy: Các địa phương đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân số theo đúng kế hoach đã xây dựng. Công tác truyền thông đã được đẩy mạnh và tăng cường hơn về nội dung và hình thức, nhiều địa phương đã làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể, hoạt động các mô hình đề án về dân số và công tác thông kê quản lý dân số được duy trì. Năm 2019 ước thực hiện đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch UBND huyện giao về giảm tỉ suất sinh và tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên, các chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình đạt và vượt kế hoạch năm, thực hiện đạt chỉ tiêu sàng lọc trước sinh và sơ sinh
Tuy nhiên, công tác Dân số năm 2019 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, việc tổ chức triển khai thực hiện ở một số địa phương vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế: việc quan tâm chỉ đạo chưa cao, chưa huy động được sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, công tác truyền thông chưa được thường xuyên, nội dung tuyên truyền chưa được phong phú, số lượng cộng tác viên dân số cắt giảm 40%, địa bàn quản lý rộng nên công tác thống kê quản lý vẫn còn sai sót. Đặc biệt, tư tưởng muốn sinh con trai vẫn còn rất nặng nề, trong đó có cả cán bộ đảng viên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách Dân số; Thù lao cộng tác viên dân số thấp trong khi nhiệm vụ được giao nhiều, kinh phí hoạt động cho Ban dân số các xã, thị trấn còn thấp và đến tháng 10 vẫn chưa được giải ngân ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Năm 2019 chỉ tiêu số người sinh con thứ 3 trở lên tăng cao so với năm 2019, tỉ số mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao 114 bé trai/ 100 bé gái. Công tác tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi còn hạn chế.
Trong thời gian tới, cấp ủy đảng chính quyền địa phương, các xã, thị trấn cần quan tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với công tác DS- KHHGĐ, phát huy những mặt tích cực đã đạt được trong năm 2019, khắc phục và tháo gỡ những khó khắc vướng mắc, những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra sau đợt kiểm tra, đánh giá; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và có biện pháp xử lý kịp thời đối với cá nhân, tập thể vi phạm chính sách dân số, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng huyện đã đề ra.

Trung tâm DS- KHHGĐ huyện