Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019