Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Kế hoạch phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác nội vụ, văn thư - lưu trữ đối với
 các trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện