Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Triển khai Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Toàn văn Công văn!