Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá XVIII

Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá XVIII là kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện năm 2019; thảo luận và quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2020; thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện và thực hiện một số nội dung khác theo luật định.

 Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XVIII dự kiến diễn ra dự kiến họp trong 02 ngày 17, 18/12/2019 sẽ xem xét, quyết định các nội dung chủ yếu sau: Xem xét kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2019; quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2020 và chủ đề năm 2020 của huyện; Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2020; Thông qua Kế hoạch đầu tư công của huyện năm 2020 (lần thứ hai); Thông qua Báo cáo điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Báo cáo về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (dự kiến lần thứ nhất). Thông qua Báo cáo chủ trương đầu tư các công trình đạt tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu; Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện tham gia vào nội dung kỳ họp; báo cáo giải trình những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm; Chất vấn, xem xét trả lời chất vấn và báo cáo giải trình và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định. 

Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu Thường trực HĐND, UBND huyện, các Ban của HĐND huyện và các cơ quan được phân công chuẩn bị nội dung và phục vụ kỳ họp cần tập trung cao, bám sát nội dung kỳ họp, chủ động, phối hợp chặt chẽ, rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, hoàn chỉnh các nội dung cần thiết theo đúng quy định của pháp luật; các văn bản phục vụ kỳ họp phải bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, thủ tục và tiến độ thời gian, phải bảo đảm hiệu quả, thiết thực; những Nghị quyết sau khi ban hành phải tạo được chuyển biến về tình hình kinh tế - xã hội của  huyện.

(VT)