Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Chi tiết xem tại đây:di-2499-Qd-UBND.signed.pdf