Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 đứng tên ông Phạm Văn Ngữ xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy

Ngày 15/11/2019 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 3241/QĐ-UBND về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Quyết định số 3241 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất.signed.pdf