Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Thông báo về việc xét tuyển viên chức Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng.
Toàn văn Thông báo!