Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo số 53 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.pdf