Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

UBND quận Dương Kinh thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2019

 

UBND quận thông báo danh sách 73 người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2019:


* Tải Thông báo và Danh sách tại đây

                                                Quốc Vũ