Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Kế hoạch vận động ủng hộ xây dựng Bệnh xá trên đảo Sinh Tồn thuộc Quần đảo Trường Sa

Căn cứ Kế hoạch số 264/KH-BVĐ ngày 29/10/2019 của Ban Vận động thành phố Hải Phòng về ủng hộ xây dựng Bệnh xá trên đảo Sinh Tồn thuộc Quần đảo Trường Sa. Ngày 12/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về vận động ủng hộ xây dựng Bệnh xá trên đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa nhằm giáo dục ý thức, huy động nguồn lực cộng đồng xã hội tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói chung và xây dựng bệnh xá nói riêng; tuyên truyền, vận động ủng hộ xây dựng bệnh xá với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đảm bảo Cuộc vận động đạt hiệu quả cao nhất.

Mức vận động: Đối với cán bộ, công chức, người lao động hưởng lương, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp tại các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia ủng hộ ít nhất 01 ngày lương; các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia ủng hộ đóng góp với khả năng cao nhất; Đoàn viên thanh niên, học sinh ủng hộ từ 10.000 đồng/người trở lên và vận động các hộ dân ủng hộ từ 20.000 đồng/hộ trở lên.

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ, đóng góp: Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” huyện Thủy Nguyên – Ban Chỉ huy quân sự huyện. Tài khoản số 3761.0.9000729.91059 tại Kho bạc Nhà nước huyện Thủy Nguyên hoặc nộp về cơ quan ngành dọc do UBND thành phố thống nhất. Nội dung ghi: Ủng hộ đóng góp xây dựng bệnh xá trên đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa.

Ủy ban nhân dân huyện giao Ban Chỉ huy quân sự huyện là đơn vị đầu mối giúp UBND huyện triển khai kế hoạch; là cơ quan thường trực Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” huyện Thủy Nguyên tiếp nhận ủng hộ của các cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm…quản lý quỹ và báo cáo tiến độ theo quy định. Giao các phòng, ban, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng thực hiện các nhiệm vụ được giao cụ thể tại Kế hoạch.

Thời gian tổ chức vận động và tiếp nhận ủng hộ: Từ ngày 22/11/2019 đến ngày 31/12/2019./.

Phòng VH&TT