Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020

1. Luật bầu cử
2. Luật báo chí
3. Luật bình đẳng giới 2008
4. Luật hôn nhân và gia đình 2014
5. Luật quốc tịch
6. Luật tiếp cận thông tin 
7. Luật trợ giúp pháp lý
8. Luật việc làm 2013 
9. Luật trưng cầu ý dân
10. Luật tín ngưỡng tôn giáo