Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
 về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"


Ngày 22/7/2019 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 4382/UBND-NC về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021".
Cổng thông tin điện tử huyện đăng tải Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021".

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.signed.pdf