Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Lịch công tác tuần 48 của UBND huyện tải tại đây ./.