Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở

Ngày 22/11, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông tổ chức Lớp Bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở trên địa bàn huyện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hải Phòng.

 

Tới dự có đồng chí Lê Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Văn hóa và Thông tin huyện và gần 100 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Phòng Văn hóa và Thông, Đài Phát thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn; cán bộ đoàn thể chính trị xã hội, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân dân phố các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã nghe giảng viên trao đổi, chia sẻ một số nội dung liên quan đến việc triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thực trạng và công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống Thông tin cơ sở, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay; Các nội dung của bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở….

Thông qua Lớp Bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức căn bản và kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền đối với cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; các kiến thức, kỹ năng thuyết trình để phục vụ hiệu quả cho công tác thông tin cơ sở tại địa phương./.

Phòng VH&TT