Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Nâng cao vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên vừa ban hành văn bản về việc nâng cao vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Theo đó, triển khai kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”, Ủy ban nhân dân huyện giao các phòng, ban, cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo với tín dụng chính sách xã hội là một nhiệm vụ trong chương trình kế hoạch hoạt động thường xuyên. Triển khai thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trong công tác điều tra xác định đối tượng vay vốn.

Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động trong công tác rà soát, đánh giá hộ nghèo; tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng chính sách xã hội theo quy định. Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu, đề xuất việc dành một nguồn vốn thích đáng (tối thiểu 700 triệu đồng/ năm) để bổ sung nguồn vốn ủy thác cho vay các đối tượng chính sách, quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện, hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, phát huy vai trò tập hợp lục lượng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, các đối tượng chính sách.

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tăng cường các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và đời sống của cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội. Tập trung xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh để đảm bảo phát triển an toàn, bền vững; chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân huyện hoàn thiện cơ chế, chính sách, xử lý nợ, hạn chế không để phát sinh mới nợ xấu./.

Phòng VH&TT