Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Huyện Kiến Thụy
Triển khai 11 mô hình tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Sáng 16-10, UBND huyện Kiến Thụy tổ chức sơ kết thí điểm thực hiện mô hình tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi năm 2019. 
Năm 2019, UBND huyện Kiến Thụy chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát thực trạng sản xuất nông nghiệp tại địa phương, từ đó xây dựng kế hoạch thí điểm hỗ trợ mô hình tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tính đến cuối tháng 9-2019, trên địa bàn huyện có 11 mô hình tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với tổng diện tích 86,6 ha, trung bình 7,87 ha/mô hình. Trong đó, 3 mô hình tích tụ ruộng trồng lúa chất lượng cao, 4 mô hình trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, 3 mô hình chuyển từ trồng lúa sang trồng cây hằng năm và 1 mô hình chuyển trồng lúa sang trồng cây ăn quả. Các mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều diện tích bỏ hoang được phục hồi sản xuất, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Với kết quả này, đến nay, toàn huyện Kiến Thụy chuyển đổi được 329,3 ha đất trồng lúa sang cơ cấu cây trồng khác. Trong đó, 65,5 ha trồng cây hằng năm; 35,06 ha trồng cây lâu năm và 228,8 ha trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. 
Mục tiêu năm 2020, huyện tiếp tục triển khai tích tụ, chuyển đổi 200 ha đất lúa. Theo đó, huyện tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, tạo thuận lợi cho thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất; tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ các cá nhân, tổ chức tham gia tích tụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, tăng cường quảng bá các sản phẩm nông sản, tạo liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp, hộ sản xuất.
Trước đó, đoàn đại biểu tham quan mô hình áp dụng dịch vụ diệt chuột trong sản xuất lúa hàng hóa tập trung tại xã Tân Trào và mô hình tích tụ ruộng đất, chuyển trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản ở thôn Tân Linh (xã Minh Tân)./.