Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
KỸ THUẬT GIEO SẠ LÚA THẲNG HÀNG BẰNG GIÀN SẠ KÉO TAY
(Theo http://www.tiennong.vn/Default.aspx?ctl=New&aID=258&pID=195)