Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Danh sách cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống