Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Danh sách Đài truyền thanh không dây trên địa bàn huyện
 
STT Đơn vị Số Giấy phép
1 Mỹ Đồng 100843
2 Minh Tân 100844
3 Lập Lễ 100854
4 Thủy Sơn 100845
5 Dương Quan 100846
6 Tam Hưng 100847
7 Hòa Bình 100848
8 Ngũ Lão 100849
9 Liên Khê 100850
10 Gia Minh 100851
11 Thủy Đường 100852
12 Lưu Kiếm 100853
13 Phục Lễ  100856
14 Thiên Hương 101321