Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019
 Thông tin phường

- Địa chỉ trụ sở : Số 17 – đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Hải, Đồ Sơn
+ Điện thoại thường trực :0313.861.146

-Thông tin Lãnh đạo phường :
+ Hoàng Đình Triều- Chủ tịch UBND : 0913.576.166

+ Lưu Đình Xây-Phó Chủ tịch UBND : 0913.041.061

+ Đinh Thị Hoài-Phó Chủ tịch UBND : 0984.692.661

+ Lưu Kim Đen-Chủ tịch UB MTTTQVN :  0312.646.583