Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2019
 TIM VA DIET VIRUS BANG TAY.pdf