Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: số 275 Lạch Tray – Ngô Quyền

Máy thường trực: 031.3822058

Fax: 0313.822058

Hộp thư cơ quan: sotnmt@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sotnmt@haiphong.gov.vn

 

Tổ chức bộ máy

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường:

       * Ông Phạm Quốc Ka - Giám đốc 

                        - Điện thoại cq: 031.3732422
                        - Điện thoại DĐ: 0913009470

    * Ông Trần Văn Phương - Phó Giám đốc 

                        - Điện thoại cq: 031.3732427
                      

    * Ông Phạm Văn Thao - Phó Giám đốc 
                        - Điện thoại cq: 
                        - Điện thoại DĐ: 0913507058

Văn phòng Sở:

    * Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Chánh Văn phòng
                        - Điện thoại cq: 031.3732432
                        - Điện thoại DĐ: 0936778763

    * Ông Đoàn Trần Hiếu - Phó Chánh Văn phòng
                        - Điện thoại DĐ: 0904090384

    * Bà 
Lê Thị Hồng Nhung - Phó chánh Văn phòng
                        - Điện thoại DĐ: 0912758470

Phòng Quản lý Tài nguyên đất:


    * Ông Đỗ Danh Phúc - Trưởng phòng
                        - Điện thoại cq: 031.3732431
                        - Điện thoại DĐ: 0913058019

    * Ông Cao Xuân Quang - Phó Trưởng phòng
                        - Điện thoại cq: 031.3732431
                        - Điện thoại DĐ: 0903418822

Thanh tra Sở:

    * Ông Lê Sơn - Chánh Thanh Tra
                        - Điện thoại DĐ: 0913244393

    * Ông 
Phạm Văn Thuấn - Phó chánh Thanh tra
                        - Điện thoại DĐ: 0912665919

    * Ông Phạm Quang Thành - Phó chánh Thanh tra
                        - Điện thoại DĐ: 0912665014

Phòng Bản đồ - Địa chính:

    * Ông Phạm Minh Thành - Trưởng phòng
                        - Điện thoại cq: 031.3224501
                        - Điện thoại DĐ: 0913329398

    * Ông Lê Sỹ Hùng - Phó Trưởng phòng
                        - Điện thoại cq: 031.3244501
                        - Điện thoại DĐ: 0912331670

Phòng Khoáng sản:

    * Ông Trần Hùng Tiến - Trưởng phòng
                        - Điện thoại DĐ: 0904789294

    * Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Trưởng phòng
                        - Điện thoại cq: 
- Điện thoại DĐ: 0904290868

Phòng Kinh tế và Định giá đất:

    * Ông Phạm Anh Tuấn - Trưởng phòng
                        - Điện thoại cq: 031.3261086
- Điện thoại DĐ: 0913065718


    * Bà Đặng Thị Thùy Vân - Phó Trưởng phòng
                        - Điện thoại cq: 031.3261086
- Điện thoại DĐ: 0904595269


    * Ông 
Nguyễn Ngọc Diệp - Phó Trưởng phòng
                        - Điện thoại DĐ: 0983338886

Phòng Pháp chế:

    * Ông Phạm Xuân Phòng - Trưởng phòng
                        - Điện thoại cq: 031.3732421
                        - Điện thoại DĐ: 0913065088

    * Bà Cao Thị Lan Anh - Phó Trưởng phòng
- Điện thoại DĐ: 0982856290

Chi cục Bảo vệ môi trường:

    * Ông Trần Minh Tuấn - Phó Chi cục trưởng
                        - Điện thoại DĐ: 0983070569

    * Bà Nguyễn Thị Vinh - Phó Chi cục trưởng
                        - Điện thoại cq: 
                        - Điện thoại DĐ: 0903495152

Chi cục Biển – Hải đảo:

    * Ông Nguyễn Văn Cấn - Chi Cục Trưởng
                        - Điện thoại DĐ: 0983041887

    * Ông Phạm Văn Lăng - Phó Chi cục Trưởng
                        - Điện thoại DĐ: 0913399458

    * Bà 
Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chi cục Trưởng
                        - Điện thoại DĐ: 0912402775

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp:

    * Ông Phạm Văn San - Quyền Giám đốc
                        - Điện thoại cq: 031.3733027   
                        - Điện thoại DĐ: 0978973456

    * Ông Lê Thanh Bình - Phó Giám đốc
                        - Điện thoại DĐ: 0903211304

    * Bà Tạ Thị Du - Phó Giám đốc
                        - Điện thoại DĐ: 0976123337

Trung tâm Phát triển quỹ đất:

    * Ông Phạm Như Tình - Giám đốc
                        - Điện thoại cq: 031.3250198                               
                        - Điện thoại DĐ: 0913272432

    * Ông Dương Quang Huy - Phó Giám đốc
                        - Điện thoại DĐ: 0913241607

    * Ông Đào Đức Thiện - Phó Giám đốc
                        - Điện thoại cq: 031.3847068, 031.3790222       
                        - Điện thoại DĐ: 0913329262

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường

    * Ông Nguyễn Văn Muôn - Giám đốc
                        - Điện thoại cq: 031.3841686   
                        - Điện thoại DĐ: 0913245108

    * Ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Giám đốc
                        - Điện thoại DĐ: 0912235065

    * Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc
                        - Điện thoại DĐ: 0979886967

Trung tâm Quan trắc môi trường

    * Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan - Giám đốc
                        - Điện thoại cq: 031.3641595   
                        - Điện thoại DĐ: 0912520910

    * Ông Nguyễn Quang Lợi - Phó Giám đốc
                        - Điện thoại cq: 031.3732426   
                        - Điện thoại DĐ: 0903446955

    * Ông Đàm Văn Quỳnh - Phó Giám đốc
                        - Điện thoại cq: 031.3733493  
                        - Điện thoại DĐ: 0904978554

Trung tâm Công nghệ - Thông tin

    * Ông Hà Quốc Việt - Phó Giám đốc
                        - Điện thoại cq: 031.3641946   
                        - Điện thoại DĐ: 0904129524

    * Ông Lê Minh Tuấn - Phó Giám đốc
                        - Điện thoại cq: 031.3641945   
                        - Điện thoại DĐ: 0913285151
 

Ban Quản lý dự án

    * Ông Phạm Minh Thành - Giám đốc
                        - Điện thoại cq: 
                        - Điện thoại DĐ: 0913329398

    * Ông Nguyễn Hải Lâm - Phó Giám đốc
                        - Điện thoại cq:    
                        - Điện thoại DĐ: 0904129524

    * Ông Lê Minh Tuấn - Phó Giám đốc
                        - Điện thoại cq:  
                        - Điện thoại DĐ: 0913285151

Quỹ Bảo vệ môi trường

    * Ông Trần Minh Tuấn - Giám đốc
                        - Điện thoại cq: 0313920868
                        - Điện thoại DĐ: 0983070569

    * Ông Khổng Minh Tiến - Phó Giám đốc
                        - Điện thoại cq: 0313920868
                        - Điện thoại DĐ: 0983454398