Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng

 

Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan – Hồng Bàng

Máy thường trực: 031.3823206

Fax: 031.3842426

Hộp thư cơ quan: banqlkcn@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_banqlkcn@haiphong.gov.vn


1. Ông Đỗ Trung Thoại

- Chức vụ: Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
- Điện thoại: 0313.841.694 
- Email: phamthuyen@haiphong.gov.vn 

2. Ông Mai Xuân Hòa 
- Chức vụ: Phó trưởng ban thường trực
- Điện thoại: 0313 569 176
- Email: maixuanhoa@haiphong.gov.vn 

3. Ông Trần Vĩnh Hoàn
- Chức vụ: Phó Trưởng ban
- Điện thoại: 0313 747 132
- Email: tranvinhhoan@haiphong.gov.vn

4. Ông Phạm Minh Đức
- Chức vụ: Phó Trưởng ban